Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế xã hội Thành phố Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

09:20 30/11/2018

Đánh giá chung thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 1997-2008, dự báo đến năm 2010 (có so sánh với mục tiêu quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Kon Tum giai đoạn 1997-2010 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1645/QĐ-UB, ngày 24/12/1997

Phần thứ nhất

CÁC YẾU TỐ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ THỰC TRẠNG

KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ KON TUM

I. CÁC YẾU TỐ VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN

1. Vị trí địa kinh tế

2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:

3. Tài nguyên xã hội – nhân văn

3.1 Đặc điểm dân cư và nguồn nhân lực

3.2 Tài nguyên xã hội – nhân văn

II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI (giai đoạn 1997 – 2008. dự báo đến năm 2010)

1. Tổng quan về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với ngân sách và đầu tư

1.1  Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế:.

1.2  Thu chi ngân sách:.

1.3  Đầu tư phát triển

(Có so sánh các chỉ tiêu về quy mô kinh tế, thu chi ngân sách, đầu tư phát triển của thị xã với cả tỉnh Kon Tum)

2.Thực trạng phát triển các ngành và lĩnh vực

2.1  Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

- Thực trạng phát triển công nghiệp

-  Thực trạng phân bố công nghiệp (các khu, cụm, điểm công nghiệp; làng nghề…)

2.2  Dịch vụ

a) Thương mại:

b) Du lịch:

c) Các dịch vụ khác:

2.3  Nông lâm nghiệp:

- Giá trị sản xuất và cơ cấu nông lâm nghiệp

- Hiện trạng đất nông nghiệp

- Trồng trọt

- Chăn nuôi

- Thủy sản

- Lâm nghiệp

2.4  Các lĩnh vực xã hội

- Dân số, lao động;

- Y tế và chăm sóc sức khỏe

- Giáo dục và đào tạo:

- Văn hóa thông tin:

- Thể dục thể thao:

- Khoa học – công nghệ:

- Bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai

2.5 Kết cấu hạ tầng (tập trung vào kết cấu hạ tầng đô thị)

- Mạng lưới giao thông:

- Mạng lưới cấp điện:

- Mạng lưới bưu chính – viễn thông và công nghệ thông tin

- Mạng lưới cấp nước:

- Mạng lưới thoát nước và xử lý nước thải

- Hiện trạng các công trình thủy lợi

- Nhà ở (Thực trạng quỹ nhà ở, các khu vực dân cư…)

- Hệ thống công viên, cây xanh và vệ sinh môi trường (bãi xử lý nước thải; nghĩa trang)

- Khu đô thị.

3. Thực trạng tổ chức không gian thị xã:

3.1 Thực trạng phân khu chức năng

3.2 Thực trạng phát triển khu vực phụ cận và các xã ngoại thành

* Đánh giá chung thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 1997-2008, dự báo đến năm 2010 (có so sánh với mục tiêu quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Kon Tum giai đoạn 1997-2010 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1645/QĐ-UB, ngày 24/12/1997)

Phần thứ hai

DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI ĐẾN PHÁT TRIỂN

KINH TẾ XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ KON TUM

I. DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI ĐẾN THÀNH PHỐ KON TUM

1. Bối cảnh quốc tế

2. Bối cảnh trong nước, trong tỉnh

II.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ LỢI THẾ, HẠN CHẾ CỦA THÀNH PHỐ

1. Lợi thế so sánh

2. Các hạn chế chủ yếu

Phần thứ ba

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN  KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ KON TUM

GIAI ĐOẠN 2011-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

I. XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG CỦA THÀNH PHỐ KON TUM ĐỐI VỚI TỈNH KON TUM VÀ VÙNG BẮC TÂY NGUYÊN

- Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa , xã hôi, khoa học – công nghệ, du lịch, đầu mối giao thông  của tỉnh Kon Tum

II. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Quan điểm phát triển

2. Mục tiêu phát triển

Xây dựng Thành phố Kon Tum phát triển theo hướng hiện đại mang bản sắc riêng của văn hóa Tây Nguyên, đồng thời vạch ra chiến lược phát triển trên tất cả các mặt kinh tế- văn hóa xã hội- an ninh quốc phòng của thị xã 

III. CÁC PHƯƠNG ÁN TĂNG TRƯỞNG, CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ VÀ CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ

1. Luận chứng các phương án tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

2. Lựa chọn phương án tăng trưởng và cơ cấu kinh tế

3. Các khâu đột phá

IV. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC

1. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển

2. Dịch vụ

Các ngành thương mại, du lịch, và các dịch vụ đi kèm khác

3. Nông lâm nghiệp

Chuyển đổi cơ cấu cây trông, phát triển các ngành nghề nông nghiệp truyền thống: Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp

4. Các lĩnh vực xã hội

- Dân số, lao động, việc làm: Dự báo dân số, mật độ dân số, cơ cấu lao động, việc làm (qua từng giai đoạn 5 năm).

- Y tế và chăm sóc sức khỏe:

- Giáo dục và đào tạo:

- Văn hóa thông tin:

- Thể dục thể thao

- Khoa học - công nghệ:.

5. Mạng lưới kết cấu hạ tầng

- Mạng lưới giao thông:

- Mạng lưới cấp điện:

- Mạng lưới bưu chính – viễn thông và công nghệ thông tin:

- Mạng lưới cấp nước:

- Mạng lưới thoát và xử lý nước thải

- Nhà ở (Dự kiến quỹ nhà ở, xây dựng các khu dân cư...)

- Hệ thống công viên, cây xanh và vệ sinh môi trường (bãi xử lý rác thải; nghĩa trang, nghĩa địa...)

6. Bảo vệ môi trường

Các vấn đề về nguồn nước, đất, không khí và ô nhiễm môi trường

7. Phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với an ninh – quốc phòng

V. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN THÀNH PHỐ

1. Phân khu chức năng và định hướng phát triển nội thị

2. Tổ chức không gian khu vực ngoại thị: Tổ chức lãnh thổ khu vực nông thôn; các điểm dân cư tập trung; phát triển các vùng cây trồng, vật nuôi hàng hóa

3. Định hướng quy hoạch sử dụng đất

 VI. BƯỚC ĐI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ ƯU TIÊN

1. Bước đi trong thời kỳ quy hoạch

- Các nhiệm vụ phát triển chủ yếu của thời kỳ đến năm 2015;

- Các nhiệm vụ phát triển chủ yếu của thời kỳ 2016 – 2020; định hướng đến năm 2025

2. Các chương trình, dự án đầu tư ưu tiên

Phần thứ tư.

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHỦ YẾU

1. Các giải pháp về huy động vốn đầu tư

2. Cơ chế, chính sách

3. Phát triển nguồn nhân lực.

4. Nâng cao năng lực quản lý hành chính; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh

5. Khoa học - công nghệ

6. Hợp tác phát triển với các huyện, đô thị trong tỉnh, vùng

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

III. KIẾN NGHỊ VỚI TRUNG ƯƠNG VÀ TỈNH KON TUM                                   

Phụ lục

HỆ THỐNG BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

1. Bản đồ hành chính

2. Bản đồ hiện trạng và quy hoạch tổng thế kết cấu hạ tầng chủ yếu, thành phố và các điểm dân cư

3. Bản đồ hiện trạng và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã

4. Bản đồ vị trí và mối quan hệ liên vùng

5. Bản đồ tỷ lệ 1/100.000 và 1/50.000 (khổ A0 treo tường và A3 – A4 kèm báo cáo tổng hợp.

Chia sẻ bài viết

Thong ke

Thông tin thời tiết

PGS.TS. Nguyễn Đức Bách

TS Nguyễn Trung Thành

ThS. Bùi Quang Đông

Tỉ giá hối đoái

Tỉ giá ngoại tệ

Hội nghị quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050

https://essi.org.vn/