Kinh nghiệm của một số quốc gia trong triển khai quy hoạch đô thị và một số gợi mở đối với Việt Nam

Quy hoạch đô thị là vấn đề quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển. Để lựa chọn phương án quy hoạch phù hợp cho đô thị của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam cần ...

29 - 05 - 2023

Nhận diện và phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của ...

Trong gần 4 thập niên đổi mới, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong bảo vệ quyền con người. Tuy vậy, các thế lực thù địch, ...

26-05-2023

Tự chủ đại học trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện ...

Tự chủ đại học trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn ...

20-05-2023

Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và ...

Một trong những nội dung quan trọng được đề cập đến trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là quy định về việc cấp giấy chứng nhận đối với ...

26-04-2023

Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm: Thống nhất chỉ một ...

Hiện nay, quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) ở Việt Nam được thực hiện theo Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ...

20-04-2023

Quyết tâm loại bỏ cán bộ tha hóa, biến chất, bội ước với Đảng, với Nhân dân

Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vừa kết thúc, nhiều nghị quyết quan trọng của Đảng được thông qua đã tạo nên khí thế, vận hội mới cho phát triển đất nước. Điều đặc biệt, Hội nghị lần này đã bỏ phiếu khai trừ ra khỏi Đảng, cho thôi tham gia Ban Chấp hành khóa XIII một số cán bộ cấp chiến lược do tha hóa, biến chất, bội ước với Đảng, Nhân dân… Điều này thể hiện tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo Nhân dân, tiếp tục củng cố niềm tin yêu của người dân với Đảng, Nhà nước ta…

18 - 04 - 2023

Vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới, hội nhập quốc tế

Khoa học và công nghệ trong điều kiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với công nghệ số hóa, trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật và dữ liệu lớn,... đã và đang làm thay đổi sâu sắc nền sản xuất và kinh tế toàn cầu theo hướng thông minh hơn, hiệu quả hơn với tốc độ phát triển nhanh chưa từng có; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển văn hóa.

12 - 04 - 2023

Phát huy vai trò của các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sự phát triển nhanh chóng của các tổ chức KH&CN ngoài công lập trực thuộc LHHVN đã nâng cao vai trò của LHHVN trong việc tập hợp đoàn kết trí thức KH&CN phục vụ mục tiêu CNH, HĐH đất nước. Các tổ chức KH&CN này được đánh giá là nhân tố mới ở Việt Nam trong công tác tham gia xã hội hóa các hoạt động KH&CN, GD&ĐT, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường.

28 - 03 - 2023

Phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trải qua quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, trí thức Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Cũng chính vì vậy mà cha ông ta đã luôn luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức.

24 - 03 - 2023

Giám sát của báo chí đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

Vai trò và sức mạnh giám sát xã hội của báo chí đối với các cơ quan nhà nước, trong đó có cơ quan hành chính nhà nước là theo dõi, phát hiện những việc làm tốt, những sai phạm của tổ chức, cá nhân, qua đó khơi nguồn và định hướng dư luận xã hội theo hướng ủng hộ hay phản bác, tạo áp lực dư luận xã hội và yêu cầu các cơ quan thẩm quyền giải thích, giải đáp trước công luận, trước nhân dân và giải quyết theo quy định của pháp luật.

22 - 03 - 2023
Thong ke

Thông tin thời tiết

PGS.TS. Nguyễn Đức Bách

Nguyễn Trung Thành

ThS. Bùi Quang Đông

Tỉ giá hối đoái

Tỉ giá ngoại tệ

Hội nghị quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050

https://essi.org.vn/