1. Giới thiệu

Viện Khoa học Môi trường và Xã hội (sau đây gọi tắt là Viện) là tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam), hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/06/2013; Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ; các quy định của Liên hiệp hội Việt Nam.

2. Tên gọi tổ chức

Tên gọi bằng tiếng Việt: Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

Tên gọi bằng tiếng Anh: Environmental and Social Science Institute

Tên viết tắt bằng tiếng Anh: Essi

3. Trụ sở cơ quan

Trụ sở chính: Số 44a, Đồng Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0466507374                      Fax: 0462692048

Website: www.essi.org.vn                   Email: info@essi.org.vn

4. Nguyên tắc hoạt động

a. Viện hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chủ, tự trang trải về tài chính và chịu trách nhiệm trong việc tiến hành các hoạt động được ghi trong Điều lệ, Giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của Liên hiệp hội Việt Nam;

b. Viện có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng, có tài khoản riêng tại kho bạc và ngân hàng trong nước, nước ngoài và mã số thuế theo quy định.

Thong ke

Thông tin thời tiết

PGS.TS. Nguyễn Đức Bách

TS Nguyễn Trung Thành

ThS. Bùi Quang Đông

Tỉ giá hối đoái

Tỉ giá ngoại tệ

Hội nghị quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050

https://essi.org.vn/