Kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng của hoạt động tôn giáo trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk”

18:54 22/08/2021

1/ Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng của hoạt động tôn giáo đến văn hoá truyền thống của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đề xuất một số giải pháp chủ yếu để hoạt động tôn giáo trong vùng đồng bào DTTS phù hợp với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp.

2/ Mục tiêu cụ thể:

Làm rõ hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về tác động của hoạt động tôn giáo đến văn hoá truyền thống của đồng bào DTTS tỉnh Đắk Lắk

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng của hoạt động tôn giáo trong việc bảo tổn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS

Phân tích, đánh giá thực trạng của các hoạt động tôn giáo ở vùng đồng bào DTTS ở Đắk Lắk

Đánh giá xác thực sự tác động của tôn giáo đến những giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào DTTS có đạo

Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để hoạt động tôn giáo trong vùng ĐBDTTS phù hợp với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp.

3/ Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS Lương Quỳnh Khuê

4/ Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

5/ Cơ quan phối hợp nghiên cứu đề tài:

Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ Đắk Lắk

Điện thoại: 05003855107   

Địa chỉ: 7A, Đinh Tiên Hoàng, Thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk  

6/ Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 510.290.000 đồng

7/ Thời gian thực hiện đề tài: 16 tháng (từ tháng 09/2014 đến tháng 12/2015)

8/ Danh sách thành viên chính thực hiện đề tài:

9/ Sản phẩm của đề tài:

01 Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài;

01 Báo cáo chuyên đề về thực trạng;

01 Báo cáo chuyên đề về giải pháp;

01 Báo cáo phân tích số liệu điều tra khảo sát;

01 Báo cáo tổng thuật tài liệu;

Hệ thống các bài tham luận trong các buổi tọa đàm, hội thảo;

11 chuyên đề nghiên cứu;

02 bài báo khoa học đăng trên các Tạp chí chuyên ngành trong nước;

10/ Đóng góp của đề tài:

- Về mặt lý luận: Đóng góp luận cứ khoa học, khách quan, có hệ thống cho việc phản biện khoa học và đề xuất các chủ trương, chiến lược, quy hoạch, chính sách, pháp luật có liên quan ảnh hưởng của hoạt động tôn giáo đến văn hoá truyền thống của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

- Về mặt thực tiễn:

Đóng góp những luận cứ khoa học cho việc phản biện khoa học và đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống luật, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn… liên quan đến các ngành, các vấn đề về hoạt động tôn giáo; tác động của tôn giáo đến văn hoá truyền thống của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở để các nhà hoạch định chính sách đưa ra những chủ trương, chính sách đúng đắn và gắn với thực tiễn ở địa phương. Cụ thể: chính sách về hoạt động tôn giáo ở vùng đồng bào DTTS; chính sách về bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp ở vùng đồng bào DTTS ở Đắk Lắk

11/ Đánh giá kết quả thực hiện đề tài của Hội đồng khoa học

Về tiến độ: Bảo đảm đúng tiến độ

Về kết quả thực hiện: Bảo đảm đầy đủ nội dung, sản phẩm theo thuyết minh được duyệt

Kết quả đánh giá của Hội đồng chuyên môn: ĐẠT

Ban Khoa học xã hội - ESSI

Chia sẻ bài viết

Thong ke

Thông tin thời tiết

PGS.TS. Nguyễn Đức Bách

TS Nguyễn Trung Thành

ThS. Bùi Quang Đông

Tỉ giá hối đoái

Tỉ giá ngoại tệ

Hội nghị quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050

https://essi.org.vn/