Kết quả thực hiện đề tài “Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng hóa tại chỗ qua du lịch tại Lâm Đồng”

10:08 23/08/2021

1/ Mục tiêu của đề tài: Đánh giá các điều kiện, tiềm năng và thực trạng của việc xuất khẩu hàng hóa tại chỗ qua du lịch tại Lâm Đồng (mạng lưới bán hàng, sản phẩm hàng hóa, xuất khẩu hàng hóa); Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh của các sản phẩm hàng hóa xuất khẩu tại chỗ; Định hướng và giải pháp phát triển xuất khẩu hàng hóa tại chỗ thông qua du lịch tại Lâm Đồng.

2/ Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng cơ sở lý luận của đề tài, trong đó làm rõ được các khái niệm về xuất khẩu hàng hóa tại chỗ, xuất khẩu hàng hóa tại chỗ thông qua du lịch; nêu bật được các đặc trưng của xuất khẩu hàng hóa tại chỗ thông qua du lịch; đánh giá vai trò của xuất khẩu hàng hóa tại chỗ đối với sự phát triển kinh tế-xã hội. Từ đó, chỉ ra các yếu tố tác động đến hiệu quả xuất khẩu hàng hóa tại chỗ thông qua du lịch.

- Khái lược về kinh nghiệm xuất khẩu hàng hóa tại chỗ thông qua du lịch ở một số quốc gia trên thế giới như Hàn Quốc, Thái Lan và chỉ ra bài học kinh nghiệm cho Lâm Đồng

- Đánh giá tiềm năng về tài nguyên tự nhiên và tài nguyên nhân văn để phát triển xuất khẩu hàng hóa tại chỗ thông qua du lịch, đặc biệt là các sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú của Lâm Đồng.

- Làm rõ các tiêu chí đánh giá hiệu quả xuất khẩu hàng hóa tại chỗ thông qua du lịch, trong đó phân tích, đánh giá về tiêu chí lượng khách quốc tế; tiêu chí chi tiêu của khách du lịch quốc tế và tiêu chí kim ngạch xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch.

- Phân tích, đánh giá thực trạng xuất khẩu hàng hóa tại chỗ thông qua du lịch trên các khía cạnh: loại hàng hóa xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch; cơ cấu khách du lịch quốc tế; nhu cầu sử dụng hàng hóa của khách quốc tế; mô hình tiêu thụ hàng hóa qua du lịch; mạng lưới bán hàng cho khách du lịch quốc tế; hiệu quả hoạt động kinh doanh của xuất khấu hàng hóa tại chỗ; phong cách và phương thức phục vụ du khách quốc tế;….Từ đó, chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu, khó khăn, thách thức đối với việc phát triển xuất khẩu hàng hóa tại chỗ thông qua du lịch tại Lâm Đồng

- Dự báo về xu hướng du lịch của khách quốc tế và hoạt động xuất khẩu hàng hóa tại chỗ của Lâm Đồng trong những năm tới

- Đề xuất các giải pháp phát triển xuất khẩu hàng hóa tại chỗ thông qua du lịch, cụ thể: hoàn thiện hệ thống chính sách; giải pháp về hợp tác, phối hợp liên ngành; giải pháp về thị trường; giải pháp quy hoạch

- Xây dựng 02 mô hình về  tổ chức hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa tại chỗ thông qua du lịch

3/ Chủ nhiệm đề tài: ThS Nguyễn Trung Thành

4/ Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

5/ Cơ quan phối hợp nghiên cứu đề tài:

- Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0633822295  

Địa chỉ: Tầng 5, Khu C, Trung tâm Hành chính Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, Phương 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0633832964

Địa chỉ: 02 - 04 Trần Quốc Toản, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0633822312

Địa chỉ: 10 đường 3 tháng 4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0633822141   

Địa chỉ: Tầng 6 khu 9 tầng, Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt

- Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà

Điện thoại: 0263.3850329

Địa chỉ: Thị trấn Đinh Văn - huyện Lâm Hà

- Công ty TNHH Liên doanh Organic Đà Lạt

Điện thoại: 02633549008

Địa chỉ: Thôn Đa Thọ, X. Xuân Thọ, Đà Lạt, Lâm Đồng

6/ Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 726.493.000 đồng

7/ Thời gian thực hiện đề tài: 18 tháng (từ tháng 10/2017 đến tháng 03/2019)

8/ Danh sách thành viên chính thực hiện đề tài:

9/ Sản phẩm của đề tài:

- 01 Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài;

- 01 Báo cáo tóm tắt;

- 01 Báo cáo hệ thống các tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh các sản phẩm hàng hóa xuất khẩu tại chỗ;

- 01 Báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng, tiềm năng và điều kiện phát triển các sản phẩm hàng hóa xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch; so sánh với tiêu thụ nội địa thông qua du lịch tại Lâm Đồng;

- 01 Báo cáo tổng hợp ý kiến đánh giá của du khách về thực trạng và nhu cầu về các sản phẩm hàng hóa xuất khẩu tại chỗ ở Lâm Đồng;

- 01 Báo cáo khuyến nghị và giải pháp phát triển xuất khẩu hàng hóa tại chỗ thông qua du lịch tại Lâm Đồng;

- 02 mô hình mẫu tổ chức hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa tại chỗ qua du lịch: (1) Mô hình xuất khẩu rau hoa công nghệ cao tại thành phố Đà Lạt; (2) Mô hình xuất khẩu hàng hóa tại chỗ thông qua sự liên kết chuỗi các cửa hàng giới thiệu sản phẩm lụa tơ tằm của thành phố Bảo Lộc và thăm quan làng nghề ươm tơ, dệt lụa ở thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà;

- 01 Báo cáo phân tích số liệu điều tra;

- 01 Báo cáo tổng thuật tài liệu;

- Hệ thống các bài tham luận trong các buổi tọa đàm, hội thảo;

- Hệ thống cÁc nội dung chuyên đề nghiên cứu;

- 02 Bài báo giới thiệu về các sản phẩm hàng hóa xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch của Lâm Đồng;

- 02 Bộ tài liệu sổ tay về tổ chức hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa tại chỗ thông qua du lịch

10/ Đóng góp của đề tài:

- Về mặt lý luận: Nghiên cứu đóng góp luận cứ khoa học, khách quan, có hệ thống cho việc phản biện khoa học và đưa ra những đề xuất các chủ trương, chiến lược, quy hoạch, cơ chế, chính sách,… có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội; phát triển du lịch; chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa; phát triển xuất khẩu hàng hóa tại chỗ thông qua du lịch.

- Về mặt thực tiễn:

+ Kết quả của đề tài khi được ứng dụng thực tiễn sẽ hệ thống hóa và làm rõ được cơ sở lý luận về xuất khẩu hàng hóa tại chỗ qua du lịch; Đánh giá được các điều kiện, tiềm năng và thực trạng cảu việc xuất khẩu hàng hóa tại chỗ qua du lịch tại Lâm Đồng (mạng lưới bán hàng, sản phẩm hàng hóa, xuất khẩu hàng hóa); Xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh các sản phẩm hàng hóa xuất khẩu tại chỗ; Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phát triển xuất khẩu hàng hóa tại chỗ qua du lịch tại Lâm Đồng; Đề xuất được mô hình mẫu tổ chức hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa tại chỗ thông qua du lịch hiệu quả.

+ Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường của địa phương. Có thể vận dụng vào việc xây dựng chiến lược phát triển du lịch, chiến lược phát triển xuất khẩu hàng hóa tại chỗ thông qua du lịch cho các tỉnh vùng Tây Nguyên và các địa phương khác trong giai đoạn tiếp theo:

11/ Đánh giá kết quả thực hiện đề tài của Hội đồng khoa học

Về tiến độ: Bảo đảm đúng tiến độ

Về kết quả thực hiện: Bảo đảm đầy đủ nội dung, sản phẩm theo thuyết minh được duyệt

Kết quả chung: ĐẠT

Ban Khoa học xã hội - ESSI 

Chia sẻ bài viết

Thong ke

Thông tin thời tiết

PGS.TS. Nguyễn Đức Bách

TS Nguyễn Trung Thành

ThS. Bùi Quang Đông

Tỉ giá hối đoái

Tỉ giá ngoại tệ

Hội nghị quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050

https://essi.org.vn/