Cán bộ Truyền thông và Nghiên cứu
  • Tổng hợp tài liệu, công trình nghiên cứu, bài tạp chí … viết tổng thuật/ tổng quan tình hình nghiên cứu phục vụ các đề tài nghiên cứu theo nhu cầu đặt hàng

  • Nghiên cứu và thực hiện các nội dung đề tài đã được phê duyệt

  • Tìm kiếm, xây dựng và đề xuất Đề tài/dự án nghiên cứu

  • Các công việc khác theo sự phân công của người quản lý.

Hà Nội|Số lượng: 5|Hạn nộp: 28 - 12 - 2018

Thong ke

Thông tin thời tiết

PGS.TS. Nguyễn Đức Bách

Nguyễn Trung Thành

Đại tá Lê Tân Phương

Tỉ giá hối đoái

Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

Viện Khoa học Môi trường và Xã hội