Nhận diện những khó khăn, thách thức trong quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp ở Việt ...

Việc quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp đang chịu tác động của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới cũng như trong nước với những khó khăn, thách thức lớn và những biến động từng ngày. Để khắc phục, ...

19 - 09 - 2021

Quản lý nhà nước về hoạt động cư trú đối với công nhân tại ...

Bài viết tập trung phân tích thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về cư trú đối với công nhân làm việc tại các khu công nghiệp. Trên cơ sở ...

18-09-2021

Chính sách về việc làm tại các khu công nghiệp

Xét về mặt xã hội, tất cả những người có sức lao động đều có quyền có việc làm. Tuy nhiên, việc đảm bảo quyền có việc làm cho người lao ...

18-09-2021

Tiếp cận dịch vụ y tế của người lao động tại các khu công ...

Dịch vụ y tế là một trong những dịch vụ xã hội cơ bản nhằm đáp ứng những nhu cầu thiết yếu hàng ngày của con người. Cải thiện dịch vụ và ...

18-09-2021

Quản lý nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp

Nhà ở là một trong những vấn đề cốt lõi của chiến lược an sinh xã hội ở mỗi quốc gia. Quản lý và phát triển nhà ở cho giai cấp công nhân và ...

18-09-2021

Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình

Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã nhấn mạnh: “Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị...”[1]. Vì vậy, để xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền XHCN, trước hết cần xây dựng bộ máy hành chính nhà nước liêm chính, hiệu lực, hiệu quả. Mục tiêu đó gắn liền với việc thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN). Trong phạm vi bài viết này, các tác giả tập trung phân tích những đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; vị trí, vai trò và những vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình nhằm đáp ứng yêu cầu của xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

18 - 09 - 2021

Công khai, minh bạch - Cam kết của Việt Nam thời hội nhập

Công khai minh bạch là một trong những nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước ta. Công khai, minh bạch cũng là yêu cầu thiết yếu bảo đảm phát triển bền vững của nền kinh tế thị trường Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều biện pháp (kể cả chính sách và pháp luật) để thúc đẩy công khai, minh bạch trong các lĩnh vực, nhất là trong việc thực hiện các cam kết quốc tế, các Hiệp định thương mại tự do.

18 - 09 - 2021

Công khai, minh bạch trong lĩnh vực an sinh xã hội

An sinh xã hội (ASXH) là một trong những vấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển của mỗi quốc gia. Bảo đảm ngày càng tốt hơn an sinh xã hội luôn là một chủ trương, nhiệm vụ lớn, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự ổn định về chính trị, kinh tế, xã hội và là chìa khóa để phát triển toàn diện và bền vững. Để những chính sách, pháp luật về ASXH đi vào cuộc sống và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng thì các cơ quan nhà nước phải có trách nghiệm, nghĩa vụ thực hiện công khai, minh bạch và coi việc hỗ trợ thực hiện, thụ hưởng các quyền con người là mục tiêu chính trong thực hiện các chính sách ASXH. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả tập trung làm rõ khái niệm công khai, minh bạch trong lĩnh vực ASXH; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về công khai, minh bạch trong lĩnh vực ASXH hiện nay; đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện công khai, minh bạch trong lĩnh vực này.

18 - 09 - 2021

Công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam – Nội dung, phương thức và những vấn đề đặt ra

Công khai, minh bạch là nền tảng của quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, là công vụ để kiểm soát quyền lực nhà nước. Trên cơ sở phân tích hệ thống các quan điểm, khai niệm, nhận thức về công khai, minh bạch nói chung và công khai, minh bạch trong cơ quan hành chính nhà nước nói riêng, bài viết nêu rõ vị trí, vai trò, nội dung, phương thức và những vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam trong tình hình hiện nay.

17 - 09 - 2021

Pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật về trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực tư pháp ở Việt Nam hiện nay

Để làm sáng tỏ vấn đề công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cần thiết phân tích trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước và đặt nó trong mối quan hệ với việc thực hiện nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước – được quy định là một trong những nội dung mới của Hiến pháp 2013 (Điều 3). Trong nội dung nghiên cứu này, bên cạnh việc nêu quan điểm về trách nhiệm giải trình, giới hạn vấn đề cần giải quyết, tác giả tập trung phân tích các quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật về trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực tư pháp ở Việt Nam hiện nay trên ba phương diện cụ thể như (1) nêu và phân tích các quy định của pháp luật về công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực tư pháp; (2) nêu và phân tích thực trạng về công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực tư pháp và (3) đề xuất các giải pháp, kiến nghị về công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực tư pháp.

10 - 08 - 2021
Thong ke

Thông tin thời tiết

PGS.TS. Nguyễn Đức Bách

Nguyễn Trung Thành

Đại tá Lê Tân Phương

Tỉ giá hối đoái

Hội nghị quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050

http://essi.org.vn/