Kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ”

09:28 23/08/2021

1/ Mục tiêu của đề tài: Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm quốc tế về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; Đánh giá thực trạng việc thực hiện công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay; Đề xuất giải pháp đảm bảo công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

2/ Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam; làm rõ bản chất, đặc điểm của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và những vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

- Đánh giá thực trạng nội dung và hình thức thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan (Chính phủ và các thành viên của Chính phủ; các Bộ, ngành; UBND các cấp); Chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế.

- Phân tích những yếu tố tác động đến thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Đánh giá về sự tham gia của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, báo chí và người dân trong việc thúc đẩy công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

- Xây dựng bộ chỉ số về đánh giá mức độ thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

3/ Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS Trần Văn Nam

4/ Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

5/ Cơ quan phối hợp nghiên cứu đề tài:

Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ

Điện thoại: 0437568422

Địa chỉ: Nhà A11 - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

6/ Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 800.000.000 đồng

7/ Thời gian thực hiện đề tài: 12 tháng (từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2016)

8/ Danh sách thành viên chính thực hiện đề tài:

9/ Sản phẩm của đề tài:

- 01 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu;

- 01 báo cáo tóm tắt;

- 01 Báo cáo tổng thuật tài liệu;

- 01 Báo cáo đánh giá thực trạng các loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ

- 01 Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về các giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ và bài học cho Việt Nam;

- Hệ thống các bài tham luận trong các buổi tọa đàm, hội thảo;

- 01 Báo cáo đề xuất giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ;

- Báo cáo về kết quả nghiên cứu chuyên môn (hệ thống các chuyên đề nghiên cứu);

- 01 Bài báo về: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ ở Việt Nam hiện nay

10/ Đóng góp của đề tài:

- Về mặt lý luận:

+ Đóng góp luận cứ khoa học, khách quan có hệ thống cho việc phản biện khoa học và đề xuất các chủ trương, chiến lược, quy hoạch, cơ chế, chính sách, khung pháp lý,… góp phần thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ.

+ Sản phẩm của đề tài là báo cáo hoàn chỉnh và có hệ thống, có căn cứ khoa học về các vấn đề cụ thể liên quan đến dịch vụ chuyển giao công nghệ, mở ra một hướng đi mới cho các nghiên cứu tiếp theo.

- Về mặt thực tiễn:

+ Kết quả của đề tài khi được ứng dụng thực tiễn sẽ giúp cho các nhà hoạch định chính sách có cơ sở khoa học thực tiễn về thực trạng dịch vụ chuyển giao công nghệ. Trên cơ sở đó đề xuất các chính sách và giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ của từng vùng, từng địa phương trong cả nước. Đồng thời có thêm cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về chuyển giao công nghệ trong thời gian tới.

+ Góp phần trau dồi và nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu về lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến quản lý khoa học công nghệ, phát triển thị trường công nghệ ...

+ Các kết quả nghiên cứu được công bố là các tài liệu giúp cho các nghiên cứu khác có liên quan ở trong và ngoài nước. Là tài liệu phục vụ cho nghiên cứu và giảng dạy trong nhà trường.

11/ Đánh giá kết quả thực hiện đề tài của Hội đồng khoa học

Về tiến độ: Bảo đảm đúng tiến độ

Về kết quả thực hiện: Bảo đảm đầy đủ nội dung, sản phẩm theo thuyết minh được duyệt

Kết quả đánh giá của Hội đồng chuyên môn: ĐẠT

Ban Khoa học xã hội - ESSI 

Chia sẻ bài viết

Thong ke

Thông tin thời tiết

PGS.TS. Nguyễn Đức Bách

Nguyễn Trung Thành

Đại tá Lê Tân Phương

Tỉ giá hối đoái

Hội nghị quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050

http://essi.org.vn/