Tác động của di dân tự phát đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các cộng đồng bản địa tỉnh Lâm Đồng

11:09 01/02/2020

Mục tiêu tổng quát: Phân tích, đánh giá thực trạng di dân tự phát ở Lâm Đồng, trên cơ sở đó đề xuất những kiến nghị, giải pháp làm cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng chính sách phù hợp và khả thi nhằm ổn định các cụm dân cư, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực và phát huy các yếu tố tích cực của di dân tự phát đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các cộng đồng bản địa ở Lâm Đồng.
 

1. Mục tiêu cụ thể:

+ Phân tích thực trạng dân nhập cư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn trước năm 2005 và sau năm 2005 đến nay

+ Thực trạng dân xuất cư ở Lâm Đồng trong giai đoạn trước năm 2005 và sau năm 2005 đến nay

+ Phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình di dân tự phát ở Lâm Đồng  

+ Xác định những tác động của di dân tự phát đến sự phát triển kinh tế của các cộng đồng bản địa tỉnh Lâm Đồng.

+ Xác định những tác động của di dân tự phát đến sự phát triển xã hội của các cộng đồng bản địa tỉnh Lâm Đồng.

+ Đề xuất những kiến nghị, giải pháp làm cơ sở khoa học giúp cho việc hoạch định chính sách về di dân và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cộng đồng bản địa bị tác động của di dân tự phát trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

3. Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Nguyễn Trung Thành

4. Thư ký khoa học của Đề tài: Thạc sĩ Hoàng Thị Hường

5. Cơ quan phối hợp nghiên cứu: Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng

6. Thành viên Ban chủ nhiệm đề tài: 

PGS.TS Nguyễn Đức Bách; PGS.TS Lương Quỳnh Khuê; PGS.TS Khổng Diễn; Ths Nguyễn Văn Châu; Ths Nguyễn Văn Phúc; Nguyễn Văn Tình; Bùi Thị Hơn

7. Nội dung nghiên cứu của Đề tài: 

7.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài

7.2. Thực trạng di dân tự phát ở Lâm Đồng giai đoạn từ năm 2005 đến nay

7.3. Phân tích những tác động của di dân tự phát đến sự phát triển kinh tế của tỉnh Lâm Đồng

7.4. Phân tích những tác động của di dân tự phát đến tình hình xã hội của tỉnh Lâm Đồng

7.5. Một số khuyến nghị và giải pháp góp phần khắc phục những tác động tiêu cực của di dân tự phát trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

8. Sản phẩm của đề tài

8.1. Báo cáo kết quả nghiên cứu Đề tài

8.2. Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài

8.3. Báo cáo khuyến nghị các chính sách đặc thù hạn chế tiêu cực của di dân tự phát đến sự phát triển kinh tế xã hội của các cộng đồng bản địa ở Lâm Đồng

8.4. Hệ thống các giải pháp ổn định cụm dân cư tạo điều kiện hòa nhập phát huy tích cực hòa nhập vào cộng đồng

8.5. Hệ thống giải pháp quản lý di dân và hạn chế tác động tiêu cực của di dân tự phát

8.6. Báo cáo phân tích số liệu điều tra

8.7. Báo cáo tổng thuật tài liệu

8.8. Kỷ yếu tham luận tọa đàm, hội thảo

8.9. Kỷ yếu chuyên đề nghiên cứu đã thực hiện

8.10. Bài báo đăng trên Tạp chí: Giải pháp hạn chế những tác động tiêu cực của di dân tự phát trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

9. Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu

9.1. Lợi ích của đề tài:

a) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật hoặc có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác động đối với ngành, lĩnh vực khoa học (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới thông qua các công trình công bố ở trong và ngoài nước)

- Đóng góp luận cứ khoa học, khách quan, có hệ thống cho việc phản biện khoa học và đề xuất các chủ trương, chiến lược, quy hoạch, cơ chế, chính sách, pháp luật,… có liên quan đến thực trạng di dân tự phát, những tác động của di dân tự phát đến phát triển kinh tế xã hội của các cộng đồng bản địa tỉnh Lâm Đồng.

- Sản phẩm của đề tài khi được ứng dụng thực tiễn sẽ góp phần đưa ra những định hướng mới nhằm hạn chế tác động tiêu cực của di dân tự phát đến sự phát triển kinh tế xã hội của các cộng đồng bản địa tỉnh Lâm Đồng; ổn định cụm dân và tạo điều kiện hòa nhập phát huy tích cực vào cộng đồng.

- Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở thực tiễn và cơ sở lý luận để Lâm Đồng giải quyết tốt vấn đề di dân tự phát và phát huy những tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của di dân tự phát.

- Đóng góp luận cứ khoa học, khách quan, có hệ thống cho lĩnh vực khoa học có liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.

- Sản phẩm của đề tài là báo cáo hoàn chỉnh và các nghiên cứu có hệ thống, có căn cứ khoa học về các vấn đề cụ thể liên quan đến đề tài, mở ra một hướng đi mới cho các nghiên cứu tiếp theo.

b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện đề tài, đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành đào tạo)

- Thông qua các hoạt động chung trong quá trình thực hiện đề tài, sử dụng các phương thức phối hợp có tính tổ chức cao, hiện đại và hiệu quả, góp phần nâng cao tiềm lực nghiên cứu, năng lực tổ chức và quản lí nghiên cứu khoa học, phục vụ tốt hơn chức năng, nhiệm vụ chuyên môn đặc thù của các cơ quan chủ trì và phối hợp thực hiện đề tài.

- Góp phần trau dồi và nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu về lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến quản lý dân cư, quản lý lao động, quản lý tài nguyên đất, các vấn đề di dân.

9.2. Phư­ơng thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng ứng dụng:

- Báo cáo tổng hợp, báo cáo thực trạng, báo cáo khuyến nghị - giải pháp được chuyển giao cho cơ quan chủ quản đề tài, cũng như các cơ quan chức năng, tổ chức có liên quan, cụ thể: Chi cục Phát triển Nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng); Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng

- Công bố kết quả trên một số phương tiện truyền thông của các địa phương và các cơ quan chuyên môn.

- Đối với các cơ quan phối hợp, với sự đồng ý của cơ quan chủ trì và chủ quản đề tài, có thể công bố và chuyển giao kết quả cho các cơ quan chức năng, tổ chức có liên quan.

- Chuyển giao qua lồng ghép kết quả nghiên cứu đề tài và tài liệu tham khảo có liên quan.

- Chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài qua việc thực hiện phương pháp nghiên cứu tham gia, thảo luận, tọa đàm khoa học.

- Khả năng ứng dụng của đề tài:

+ Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở để các Sở, Ban ngành đưa ra các chính sách phù hợp nhằm ổn định đời sống cho người dân nhập cư và người dân bản địa.

+ Đưa ra chính sách quản lý chặt chẽ hạn chế người dân nhập cư tự do, không theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

10. Thời gian thực hiện: từ tháng 05 /2014 đến tháng 5/2015

11. Kết quả của Để tài: Khá

Ban Khoa học xã hội - ESSI

Chia sẻ bài viết

Thong ke

Thông tin thời tiết

PGS.TS. Nguyễn Đức Bách

Nguyễn Trung Thành

Đại tá Lê Tân Phương

Tỉ giá hối đoái

Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

Viện Khoa học Môi trường và Xã hội